OT PetShop - шаблон joomla Книги
Nu te costa nimic !
sa ma adopti
 :)
Adopta un catel
Descarca aplicatia E-Carisaj
e-carisaj apple.jpg  android 1b.jpga19157a5-c026-485a-915d-a4e6c520c88aOriginal.jpg

REGULAMENT de gestionare a populatiei canine din municipiul  Calarasi

Aprobat prin HCL numarul 15 din data de 29.01.2015

Capitolul I. Documentele De Referinţă

 • Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată cu Legea nr. 9/2008;
 • Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de comapanie
 • Ordonanţa nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002;
 • Legea 258/2013 LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • Ordinul ANSVSA nr. 1 /2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan 
 • HCL 85/20.06.2013 privind circulatia , detinerea cabalinelor si a bovinelor din Municipiului Calarasi

Capitolul II. Considerente Generale

Art. 1Prezentul regulament stabileşte reguli pentru managementul populaţiei canine din municipiul Calarasi

Art. 2Managementul populaţiei canine constă în armonizarea acţiunilor de supraveghere şi delimitare a dezvoltării populaţiei de câini, cu scopul obţinerii de beneficii maxime din relaţia cu animalele preferate şi reducerea până la anulare a riscurilor privind sănătatea publică, şi se realizează în următoarele etape:

 • estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire;
 • invidualizarea şi înregistrarea tuturor câinilor de pe raza municipiului Calarasi;
 • supravegherea habitatelor şi controlul reproducţiei;
 • ·controlul circulaţiei şi al vânzării;
 • capturare, transport, adăpostire, deparazitare şi vaccinare sau eutanasiere;
 • ·programe de educaţie şi informare pentru cetăţeni.

Art. 3În cuprinsul prezentului regulament termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află câinele;
 2. câinele de companie – câinele deţinut sau destinat a fi deţinut de către om, în special pe lângă casă, pentru agrement sau companie;
 3. câinele fără stăpân – orice câine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatii adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolot, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare stabilit de ANSVSA;
 4. câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane sau animale domestice în locuri publice sau private;
 1. abandonul câinelui – reprezintă lăsarea unui câine, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical;
 2. metis – câine rezultat din încrucişarea a cel puţin două rase diferite;
 3. sterilizare – suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere;
 4. procesare – diferitele manopere suportate de câinele ajuns în Adapostul canin al municipiului Calarasi, în accepţiunea prezentului regulament cuprinde : deparazitare (internă/ externă), vaccinare antirabică, sterilizare, identificare prin crotaliere/tatuaj; când, din diferite motive, una sau mai multe dintre acţiunile enumerate nu se aplică vorbim de „procesare incompletă”.

Capitolul III. Reglementări care privesc managementul populaţiei canine cu deţinători pe teritoriul municipiului Calarasi

Art. 4Deţinătorii de câini de companie trebuie sa aibă vârsta minimă de 18 ani.

Art. 5Orice persoană care deţine un câine de companie sau care are în grijă un câine de companie este responsabil de sănătatea şi bunăstarea acestuia.

Art. 6Deţinătorii de câini au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitar veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.

Art. 6^1 „Persoanele fizice sau juridice , proprietari sau detinatori de terenuri aflate pe raza administrativa    amunicipiului Calarasi , au obligatia de a lua masurile necesare pentru a impiedica intrarea animalelor pe  proprietatile acestora .”

Art. 7Deţinătorii de câini de companie au obligaţia de a asigura acestora următoarele:

 1. un adăpost corespunzător , dar nu pe domeniul public  ;
 2. să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalul să devină liber;
 3. hrană şi apă suficiente;
 4. posibilitatea de mişcare suficientă;
 5. îngrijire şi atenţie;
 6. asistenţă medicală

Art. 8Deţinătorii de câini au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de aceştia, fiind strict interzis abandonul şi/sau izgonirea câinilor deţinuţi.

Un câine nu poate fi deţinut ca animal de companie dacă:

 1. condiţiile enumărate la art. 7nu sunt îndeplinite;
 2. animalul nu se poate adapta în captivitate.

Art. 9Deţinătorii de câini de companie au obligaţia de a prezenta reprezentantului desemnat al Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi,  carnetul de sănătate al câinelui, cu vaccinurile şi rapelurile la zi, eliberat de către medicul veterinar de la Adapostul Canin sau orice alt medic veterinar autorizat şi de a solicita înregistrarea câinilor deţinuţi în baza de date constituită la nivelul municipiului Calarasi.

Este obligatorie identificarea prin microcipare a câinelui deţinut, prin aplicarea codului numeric pe carnetul de sănătate inseriat.

Art. 10Deţinătorul animalului are obligaţia de a respecta normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere în condiţii optime a spaţiului de cazare a câinelui deţinut, fără a aduce atingere liniştii şi ordinii publice, precum şi drepturilor celorlalţi proprietari ai imobilelor învecinate.

Art. 11În cazul deţinătorilor de animale de companie care locuiesc în apartamente este obligatorie obţinerea acordului asociaţiei de proprietari sau acordul majoritatii locatarilor domiciliati in imobilului respectiv, pentru creşterea în apartament a doua sau mai multe specii de animale de companie .

Art. 12(1)Pentru un control al reproducţiei câinilor pe raza municipiului Calarasi, până la eradicarea populaţiei de câini comunitari, este obligatorie sterilizarea câinilor metişi deţinuţi în proprietate.

            (2)Sunt exceptaţi de la obligaţia sterilizării câinii de valoare – cu pedigree, ai MAI, MaPN şi cei înscrişi la Asociaţia Chinologică.

(3)Deasemenea pot fi exceptaţi de la obligaţia sterilizării acei câini care au un carnet de sănătate valabil şi din a căror date reiese apartenenţa acestora la una din rasele canine. Dacă datele prezentate contravin realităţii, medicul veterinar al serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân poate decide sterilizarea respectivului animal.

(4) Revendicarea câinilor ce au fost capturaţi din haitele formate în cadrul ritualului de împerechere („nunţi”), pe lângă taxele stabilite va conţine şi o taxă suplimentară în valoare de 50 lei.

(5)Deţinerea, pe domeniul privat, amai mult de doua animale (câini) va obliga proprietarul la plata unei taxe speciale de disconfort, taxă anuală în valoare de 20 lei ce se aplică pentru fiecare animal în plus.

(6) Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru animale, deţinerea, hrănirea sau creşterea câinilor pe domeniul public.

Art. 13(1)În cazul refuzului de a steriliza câinele/câinii deţinuţi, proprietarul său va fi sancţionat contravenţional.

(2) Nedeclararea numărului de câini deţinuţi, neplata „taxei speciale de disconfort” odată cu

plata taxelor şi impozitelor anuale va fi sancţionată contravenţional.

Art.14 Accesul câinilor de companie pe domeniul public este permis doar dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

 • câinele este însoţit permanent, pe întreaga perioadă în care acesta se află pe domeniul public, de către deţinătorului acestuia sau de către o altă persoană cu vârstă de minim 18 ani;

În cazul în care condiţiile prevăzute la acest articol nu sunt îndeplinite, câinii se consideră a fi câini fără stăpân.

Art. 15 Cu privire la comportamentul deţinătorilor de câini în locurile expuse publicului se instituie următoarele obligaţii ale acestora:

 1. câinii de companie sunt însoţiţi în public, obligatoriu, de către o persoană cu vârsta de minim 18 ani;
 2. Pentru orice pagubă produsă de animalul deţinut răspunderea o poartă proprietarulacestuia;
 3. Accesul câinilor de companie în localurile publice, mijloacele de transport în comun, parcuri, magazine, părţile comune ale imobilelor, pe drumurile publice şi căile de acces, este permis numai dacă aceştia sunt ţinuţi în lesă. Şi doar dacă nu există alte interdicţii care să interzică accesul animalelor.
 4. Se interzice accesul câinilor de companie înlocurile de joaca pentru copii, pe plaja sau in portul turistic;
 5. Însoţitorii vor avea în mod obligatoriu, pe timpul plimbării sau scoaterii în spaţiul public a câinelui, actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui. Fac excepţie câinii de însoţire ai persoanelor cu dizabilităţi si câinii de serviciu ai M.A.I sau M.Ap.N;
 6. Însoţitorii câinilor de companie au obligaţia de a purta asupra lor materialele necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea excrementelor animalului( pungă şi mănuşi de unică folosinţă sau pungă şi mătură cu făraş);
 7. Însoţitorii câinilor de companie au obligaţia să cureţe în urma animalului şi să arunce resturile rezultate la gunoi;

Art. 16Orice persoană care comercializează, creşte sau adăposteşte în scopuri comerciale câini, ori administrează un refugiu pentru animale trebuie să facă o declaraţie serviciului de Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi, în interval de 30 de zile de la adoptarea prezentului Regulament.

Orice persoană care are intenţia de a se ocupa de una din activităţile enumerate anterior trebuie să facă o declaraţie Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi.

În aceste declaraţii se vor menţiona:

 • persoana responsabilă şi cunoştinţele acesteia în domeniu;
 • descrierea instalaţiilor, echipamentelor sau altele asemenea utilizate.

Capitolul IV. Reglementări care privesc managementul populaţiei canine fără stăpân pe teritoriul municipiului Calarasi

Art. 17Unitatea care va presta serviciul public de ecarisaj în municipiul Calarasi este,  Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi

Art.18 Compartimentul de Control si Protectie Animala din cadrul Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi  este singurul administrator al populaţiei de câini fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Calarasi.

Art.19Procesul aflat în desfăşurare urmăreşte controlul reproducţiei în vederea stabilizării numărului de câini fără stăpân, pentru ca ulterior numărul acestora să scadă pe cale naturală până la extincţie. Toate acţiunile desfăşurate de către Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi au ca scop împlinirea acestui deziderat.

Art.19.1. Pentru prevenirea abandonului de caini pe raza municipiului Calarasi si sustinerea campaniei de vaccinare gratuita efectuata de catre D.S.V.S.A. Calarasi , Serviciul public pentru gestionarea cainilor fara stapan Calarasi , va efectua gratuit prin contractarea de servicii specializate , microciparea cainilor cu stapan , emiterea carnetelor de sanatate si intocmirea unei baze de date a cainilor cu stapan .

Art.20 Sunt interzise încercările de intimidare sau orice alte activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a acţiunilor întreprinse de angajaţii Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi.

Art.21Se recomandă ca locuitorii municipiului Calarasi să dea dovadă de spirit civic şi să sprijine eforturile făcute de municipalitate pentru un oraş curat.

Art.22 Câinii fără stăpân cu potential ridicat de adoptie pot fi tinuti pe o perioada de maxim 30 de zile lucratoare in adapostul canin al Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi

Art.22.1. Adapostul canin al Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi , poate gazdui in limita locurilor disponibile pe baza unui contract de prestari servicii, caini cu proprietari pe o perioada nedeterminata numai cu conditi a ca acestia sa fie sterilizati, vaccinati, deparazitati intern si extern la data inregistrari in adapost, contra unei taxe lunare de 150  lei , taxa include hranirea cainilor cu 400 de grame hrana uscata/zi , adaparea acestora , curatirea custii si a padocului zilnic, dezinfectarea zilnica a bolurilor de hrana si apa, asistenta veterinara permanenta (consultatii veterinare ) , cheltuieli de energie si utilitati , cheltuieli administrative , tratamentele ulterioare (rapelurile pentru deparazitare interne si externa, dar si alte tratamente )  raman in sarcina proprietarilor, acestea fiind obligatori.

Capitolul V. Reglementări care privesc organizarea activităţii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

Art. 23 Serviciul publicde gestionare al câinilor fără stăpânva asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor.

Art. 24Prin serviciul publicde gestionare al câinilor fără stăpânse realizează următoarele activităţi:

 1. strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilorscrise ale persoanelor fizice sau juridice,
 2. angajaţii serviciului public de gestionare al câinilor fără stăpânse pot autosesiza şi acţiona în consecinţă în situaţiile în care se constată că prezenţa sau activitatea cainilor fără stăpân impune acest lucru. Astfel de situaţii pot apărea când se crează disconfort cetăţenilor, se stinghereşte circulaţia autoturismelor, există pericolul de a produce pagube pe spaţiul verde sau sănătatea cetaţenilor este pusă în pericol.
 3. eliberarea animalelor contraunei taxe de revendicare/ adopţie sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie a animalelor care deţin adăposturi sau refugii pentru câinii fără stăpân;
 4. îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea tuturor câinilor din municipiul Calarasi, separat în registre de evidenţă a câinilor cu deţinător şi, respectiv a câinilor fără stăpân;

Art. 25 Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân se efectuează permanent, în tot cursul anului, conform programelor de activitate stabilite de directorul Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi , de către personalul Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi, dotat cu echipament de lucru şi dispozitive speciale.

Art.26 În cazul reclamaţiilor scrise, pentru ca acestea să fie luate în consideraţie, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. reclamaţiile ce nu se referă la o situaţie concretă nu vor fi luate în considerare;
 2. redactarea trebuie făcută cu un scris inteligibil, aşa încât să nu se creeze confuzii;
 3. reclamaţia va conţine obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elemente de identificare a câinilor ce fac obiectul reclamaţiei etc.);
 4. la data şi ora convenită, de comun acord, pentru intervenţia echipajului specializat, reclamantul are obligaţia de a fi prezent sau să delege o persoană care să-l reprezinte;
 5. la finele intervenţiei, reclamantul sau persoana delegată de acesta, va semna un proces verbal din care să reiasă rezolvarea reclamaţiei şi felul în care aceasta s-a soluţionat.

Îndeplinirea condiţiilor stipulate în prezentul articol, se consideră a fi obligativitatea reclamantului.

Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi va răspunde reclamaţiilor în ordinea dată de gravitatea situaţiei reclamate dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare.

Art. 27 Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăpostul pentru câinii fără stăpân, unde vor fi cazaţi pentru o perioada de 14 zile lucratoare, cu respectarea prezentului regulament şi a normelor legale.

Art. 30 Cazarea câinilor se va face la biobază,în padocuri separate, după următoarele criterii:

 1. stare de sănătate;
 2. vârstă;
 3. sex;
 4. grad de agresivitate.

Art. 31 În perioada cazării în cadrul adăpostului li se va asigura hrană după cum urmează:

- căţeii în vârstă de 6- 12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi cu hrană pentru câini în cantitate de 100 grame/ zi;

- câinii în vârstă de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniţi de 2 ori pe zi cu hrană pentru câini în cantitate de 250 grame/ zi;

- câinii peste 1 an vor fi hrăniţi o dată pe zi, cu hrană pentru câini, în cantitate de 400 grame/ zi.

Art. 32 Evidenţa pentru gestionarea câinilor fără stăpân se va face prin următoarele înregistrari, vizate de către medicul veterinar:

 1. registrul de capturare: în care se vor menţiona:numărul de câini prinşi, data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului.
 2. registrul de adopţie şi gestionare a câinilor comunitari în care se vor menţiona: numărul de câinirevendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi, substanţa utilizata şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de crotal, numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.
 3. raportări lunare la direcţia Veterinară, conform prevederilor art. 12/OUG 155/2001.

Art. 33Depozitarea materialelor şi substanţelor de tratament se face în spaţiu special amenajat, în condiţii de maximă securitate, şi gestionarea va fi făcută în registre de evidenţă a substanţelor,

Art. 34Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie se pot efectua şi în prezenta reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.

Art. 35Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini şi abandonarea sau inducerea de suferinţe câinilor.

Art. 36Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate sau predate catre unitati de colectare a cadavrelor autorizate de catre D.S.V.S.A , interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, faina proteică şi alte produse.

Art. 37Capturarea câinilor

 1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens.
 2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care capturează câinii fără stăpân dar si salariatii Serviciului Public pentru Grestionarea Cainilor Fara Stapan Calarasi vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.
 3. Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte trei, plus şoferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.
 4. Personalul calificat poate captura câinii cu sarbacane, crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină câinele la distanţă şi să-l poată manipula. Bucla trebuie fixata la lărgimea dorită, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea animalului în cuşcă.
 5. Câinii foarte agresivi si cei de talie medie si mare, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi cu ajutorul sarbacanelor   pentru captura cu săgeată care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante
 6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamină şi xylazina( ori substanţe cu efecte similare). Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse în asociere este recomandata pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasa pentru trecători.
 7. O alta asociere de produse foarte eficientă – etorfina cu acepromazina – poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 8. Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi răniţi grav.

Art. 38 Transportul Câinilor

 1. Câinii docili pot fi transportaţi până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Ei pot fi legaţi cu o lesa de colier, dar în interiorul unei cuşti puse în vehicul. Animalelor li se pot pune şi botniţe din nailon.
 2. Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directă a animalului.
 3. Cuştile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca trebuie sa fie întotdeauna mai lunga decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic.
 4. Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate şi sa protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.

Art. 39 Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor

 1. Încredinţarea câinilor revendicaţi sau ceruţi spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi prin aplicarea de crotali.
 2. Revendicarea se va face numai dupa ce persoana fizica sau juridical face dovada ca este proprietarul de drept al cainelui si achitarea unei sume care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere ( 20 lei / zi).
 3. Adoptia se poate face numai dupa expirarea celor 7 zile lucratoare de cand cainele a fost inregistrat in adapostul canin , pentru incheierea declaratiei – angajament de adoptie , persoanele fizice sau juridice sunt obligate sa faca dovada spatiului de crestere a cainelui , dovada venuturilor pentru a permite cresterea cainilor, iar in cazul in care sunt adoptati doi sau mai multi caini , acordul asociatiei de proprietari sau acordul majoritatii vecinilor domiciliati la adresa respectiva.

Pentru câinii care au fost încredinţaţi anterior în baza declaraţiei angajament, ridicaţi de către echipajul specializat de pe domeniul public, taxa de revendicare este de 100  lei la prima abatere si de 300 lei la cea de a doua abatere sau mai multe,precum  şi următoarele.

 1. Respectarea in totalitate a declaratiei de adoptie/revendicarea de catre persoanele fizice sau

 juridice pe numele carora au fost intocmite de catre reprezentantii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan Calarasi .”

Capitolul VI. Dispozitii finale

Art.40 (a) Nerespectarea prevederilor de la articolele 7,8,9 şi 10 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 400 lei;

(b) Nerespectarea prevederilor de la articolele 15, 16, 20 şi 35 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 600 lei;

(c) Nerespectarea prevederilor de la articolele 12(2), 6.1. şi 13 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei;

(d) Nerespectarea prevederilor de la articolele 12(5,6) , 11  şi 14 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei şi direcţionarea câinilor către Biobază.

(f) Nerespectarea prevederilor de la articolul 39 (4) din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 si 1 000 lei .

Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor verbale de contravenţie se face de către inspectorii Primariei Municipiului Calarasi, reprezentanţi ai Poliţiei locale sau reprezentanţi ai Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

Art. 41 Accesul in incinta adapostului de catre persoane fizice, juridice, fundatii si O.N.G.    in vederea adoptiilor si a donatiilor, se poate face de luni pana vineri , intre orele 08.00 – 16.00 ,  insotiti de personalul  autorizat al adapostului.